Terms of Services Ait-praha.cz

zapalovače, baterie, lepidla AiT

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY a REKLAMAČNÍ ŘÁD

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZÁKLADNÍ ÚDAJE a DEFINICE

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") vydává společnost AsisImport s.r.o. (dále jen "prodávající") se sídlem Janovská 393, 10900 Praha 10, IČ 27203093, DIČ CZ27203093 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 104158 a provozující internetové portály a e-shopy www.ait-praha.cz, www.ledpoint.cz resp. www.ledpoint.eu.  
 
Veškeré smluvní vztahy jsou upraveny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se následujícími zákonnými ustanoveními:
zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen "OZ") v platném znění;
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele") v platném znění;
 
Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek a smluvních vztahů z nich vyplývajících jsou použity následující definice:
 
a) Podnikatelem se rozumí podnikatel tak, jak je definován v § 420 a násl. Občanského zákona, a to zejména:
ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku;
každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, příp. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.
b) Spotřebitelem se rozumí osoba tak, jak je definována v § 419 OZ a v § 2 (1) v zákoně o ochraně spotřebitele, tj. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, resp. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (v dalším též označováni společně jako „kupující“).
c) Objednávkou se rozumí jednostranný právní úkon podnikatele nebo spotřebitele směřující vůči prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "objednávka");
d) Zbožím se rozumějí výrobky, jejichž seznam a specifikace jsou zveřejněny na webových  stránkách prodávajícho www.ait-praha.cz,  www.ledpoint.cz resp. www.ledpoint.eu, a to včetně cen a jeho  dostupnosti (dále jen "zboží", "věc" nebo "výrobek"); 
e) Dodáním zboží se rozumí předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro podnikatele, jestliže se přeprava uskutečňuje prostřednictvím dopravce. Pokud si podnikatel přebírá zboží osobně, rozumí se dodáním zboží okamžik, kdy prodávající umožní podnikateli nakládat se zbožím v místě, kde má prodávající provozovnu.
f) Převzetím zboží se rozumí převzetí věci spotřebitelem.
g) E-shopem se rozumí on-line internetový obchod, který je k dispozici na webových stránkách prodávajícího uvedených v bodě d) a v jehož rámci lze bez časového omezení objednávat ze zde zveřejněné nabídky zboží (dále jen "e-shop").
h) EU se rozumí území členských států Evropské Unie (dále jen "EU").
i) V dalším textu mohou být prodávající a kupující společně označováni též "obě strany".
 
Tyto VOP vymezují a upřesňují práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, a to bez ohledu na to, zda byl učiněn ústně či písemně.  
 
Pokud jde o vztahy neupravené těmito VOP, řídí se tyto vztahy Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.
 
Společnost AsisImport s.r.o. je dovozcem zboží krátkodobé spotřeby vyjma potravinářského zboží, LED osvětlení a příslušenství a jejich velkoobchodním prodejcem na území EU i mimo území EU. Zároveň zajišťuje maloobchodní prodej, který uskutečňuje výhradně prostřednictvím e-shopu nebo osobním odběrem ve své provozovně v Úvalech u Prahy.
 
Provozovna a poštovní adresa: AsisImport s.r.o., 5. května 1779, 25082 Úvaly
Tel. 246 027 731-737
Fax: 246 027 733
e-mail: lapka@ait-praha.cz; info@ait-praha.cz  
IČ: 27203093
DIČ:  CZ27203093
 
Provozní doba v pracovních dnech:  9.00-16.00 hod.
Mimo pracovní dny je provozovna uzavřena a nevydává ani nepřijímá zboží, není-li dohodnuto jinak.
 
Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
435752359 / 0800 (Česká spořitelna a.s.)
 
Společnost je plátcem DPH. Osvědčení o registraci bylo vydáno Finančním úřadem pro Prahu 10 s účinností od 1.3.2005 (č.spisu 10233/2005).
 
 
 
 
INFORMAČNÍ POVINNOSTI před SJEDNÁNÍM SMLOUVY se SPOTŘEBITELEM
 
V souvislosti s ustanovením zákona o informační povinnosti před sjednáním smlouvy se spotřebitelem sděluje prodávající tyto skutečnosti souhrnně v tomto oddíle s odkazem na příslušná ustanovení VOP a Reklamačního řádu.  
 
informační povinnosti podle § 1811 OZ
a) totožnost podnikatele - viz VOP čl. 2;
b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností - viz webové stránky prodávajícího, potvrzení objednávky;
c) cena zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků - viz webové stránky prodávajícího, VOP čl. 4a), c), d) a 6, potvrzení objednávky;
d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění - viz VOP čl. 6 a 8a), b) a c) odst. 1,2,6;
e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány - viz VOP čl. 6;
f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv - viz VOP, oddíl Záruka, vady zboží a Reklamační řízení.;
g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou - viz VOP čl. 9, odst. 4;
h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření - není předmětem těchto VOP;
i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy - není předmětem těchto VOP.
 
 
informační povinnosti podle § 1820, odst. 1
a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby - viz VOP, čl. 37;
b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována - viz VOP, čl. 8c), odst. 3 a 4;
c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat - viz VOP čl. 9, odst. 5;
d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná - viz VOP čl. 4a, 4c) odst. 1 a 4d);
e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b) - viz VOP čl. 4c) a 6), potvrzení objednávky;
f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis - viz Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (viz webové stránky prodávajícího, příloha k potvrzení objednávky);
g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou - viz VOP čl. 10giiii) odst. 3;
h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo - viz VOP čl. 8c) odst. 5;
i) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne - viz VOP čl. 10giiiiiii);
j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru - viz VOP-Reklamační řád, Náklady reklamace a řešení sporů, odst. 3.
 
REGISTRACE, OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ, PŘEPRAVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
Zboží mohou objednávat kupující, kteří se zaregistrují v e-shopu a při registraci uvedou všechny požadované údaje. Postup pro registraci je uveden v sekci Registrace resp. Jak nakupovat.
 
Minimální hodnota objednávky uplatněné spotřebitelem musí být alespoň 2000 Kč bez DPH.
 
Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek, které se mohou, ale nemusejí podřídit těmto VOP. Prodávající je ve vztahu k podnikateli oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje podnikatele písemně, přednostně e-mailem, na adresu uvedenou v jeho objednávce.
 
a) Zboží pro spotřebitele je dodáváno za prodejní ceny (dále jen "ceny") uvedené na webových stránkách prodávajícího, příp. dohodnuté individuelně.  
 
b) Zboží pro podnikatele je dodáváno za smluvní kupní ceny (dále jen "ceny"), které vycházejí z cen uvedených na webových stránkách prodávajícího. Při objednávce přes e-shop se automaticky generuje cenové pásmo podle podmínek stanovených v e-shopu, při jiném způsobu objednání sdělí prodávající podnikateli ceny následně při potvrzení objednávky.
 
c) Ceny se fakturují vč. DPH dle sazby platné v okamžiku odeslání zboží a dopravného, pokud je účtováno dle čl. 6. Ceny zveřejněné na webových stránkách společnosti jsou uvedeny jak bez DPH, tak s DPH, přičemž celková cena s DPH se při prodeji zaokrouhluje podle obecných matematických zásad.
 
Pokud je zboží odesíláno na dobírku, účtuje se k prodejní ceně rovněž doběrečné.  
 
d) Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky a jsou závazné s výhradou vyčerpání zásob nebo změny dodavatelských cen.  
 
Zboží je možno objednávat prostřednictvím e-shopu a dále telefonicky nebo písemně formou e-mailu, faxu,  příp. dopisu na kontaktní adrese uvedené v čl.2. Jestliže kupující není registrovaný a objednává zboží jinak než prostřednictvím e-shopu, musí jeho objednávka obsahovat alespoň tyto základní náležitosti:
jméno kupujícího;
jeho sídlo a dodací adresu vč. PSČ, IČ, DIČ, je-li podnikatelem, nebo dodací adresu, je-li spotřebitelem, příp. stát, jedná-li se o kupujícího se sídlem mimo území České republiky;
kontaktní údaje kupujícího (telefon, e-mail, fax, odpovědná osoba, příp. další);
objednací číslo zboží a množství (počet kusů, metrů, balení apod.);
způsob odebrání zboží (osobně, dopravcem prodávajícího, vlastní dopravou);
způsob úhrady (dobírka, platba předem apod.).
 
Objednávku, která nesplňuje tyto náležitosti, může prodávající odmítnout příp. ji vrátit kupujícímu k doplnění a poskytnout mu přiměřenou lhůtu. Po uplynutí této lhůty, pokud kupující nedoplní požadované údaje, se bude na objednávku pohlížet jakoby nebyla nikdy doručena.
 
Neuvede-li podnikatel v objednávce svoje DIČ, nebude se na něj pohlížet jako na plátce daně z přidané hodnoty.  
 
Zboží je možno odebírat buď v provozovně prodávajícího v Úvalech u Prahy, a to buď osobně kupujícím nebo jím pověřeným dopravcem, nebo je zasíláno prostřednictvím služby PPL CZ s.r.o. a dalších dopravců za následujících podmínek:  
 
Pokud hodnota zboží bez DPH nedosáhne maximální výše Kč 20.000 je zboží zasíláno prostřednictvím společnosti PPL CZ s.r.o. a kupující hradí dopravné ve výši stanovené přepravními podmínkami této společnosti. Při zadání objednávky se v potvrzení objednávky zobrazí průměrná výše přepravného, které bude při fakturaci upřesněno podle skutečné váhy a počtu obalů.
 
Nelze-li náklady na dodání stanovit předem, mohou být dodatečně účtovány.
 
Pokud hodnota zboží bez DPH dosáhne částky Kč 20.001 a vyšší, hradí dopravné na území České republiky prodávající. Dopravné za zahraniční úsek hradí kupující.
 
Nově registrovaný podnikatel zašle prodávajícímu při první objednávce kopii svého platného živnostenského oprávnění, výpisu z obchodního rejstříku, nebo příslušného dokladu z jiné zákonem upravené evidence, a rovněž kopii osvědčení o přidělení daňového identifikačního čísla, je-li plátcem DPH. Kupující může tyto doklady předat prodávajícímu buď osobně nebo je může zaslat písemně (dopisem, e-mailem nebo faxem) na kontaktní adresu uvedenou v čl. 2.
 
Zasláním objednávky se kupující zavazuje k odběru zboží a jeho úhradě.
 
Prodávající vystaví na objednané zboží fakturu, kterou zašle společně se zbožím kupujícímu. Faktura obsahuje mj. jednak cenu zboží a jednak případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy. Celková hodnota faktury se udává včetně DPH. Faktura je vždy vystavena v CZK, nejedná-li se o zásilku zboží do zahraničí, tj. mimo území České republiky. V takovém případě se faktura vystavuje v měně a devizovým kurzem, na nichž se dohodli prodávající s kupujícím.
 
V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího předá prodávající kupujícímu fakturu oproti podpisu na faktuře, kterým kupující stvrzuje převzetí zboží.
 
Úhrada zboží je možná následujícími způsoby:
v hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího;
v hotovosti na dobírku v případě odeslání zboží spotřebiteli;
v hotovosti na dobírku v případě odeslání zboží podnikateli, který je novým zákazníkem prodávajícího. Po ověření platební morálky nového zákazníka, obvykle v cyklu minimálně tří objednávek, může prodávající podnikateli povolit platbu bankovním převodem;
bankovním převodem se splatností 14 dnů v případě odeslání zboží podnikateli, který má s prodávajícím dlouhodobý obchodní vztah a své závazky vždy hradí v plné výši a včas. Úhrada se v takovém případě provádí na účet prodávajícího, který je uveden v čl. 2 těchto VOP a rovněž na faktuře za zboží;
bankovním převodem se splatností předem v případě odeslání zboží podnikateli, který opakovaně nedodržuje dohodnuté platební podmínky. V takovém případě zašle prodávající podnikateli zálohovou fakturu a dodávku zboží provede až v okamžiku, kdy bude hodnota faktury připsána na jeho účet, který je uveden v čl. 2 těchto VOP a rovněž na zálohové faktuře;
u dodávek do zahraničí budou platební podmínky dohodnuty individuálně.
 
Ve všech výše uvedených případech se hradí celá hodnota odebraného zboží najednou. U opakovaných dodávek nebo u rozdělených dodávek, kdy se expeduje vždy pouze určitá část objednaného zboží podle předem sjednaného harmonogramu, se fakturuje vždy každá jednotlivá dodávka zvlášť, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
 
U zboží vyráběného přímo na přání kupujícího na zakázku (např. s jeho vlastním designem, logem, čárovým kódem apod.) je kupující povinen uhradit prodávajícímu zálohu v minimální výši 30 % prodejní ceny předem. Tato záloha je nevratná.
 
V dalších případech se může prodávající s kupujícím dohodnout na zaplacení zálohy a její výši individuelně. Tento požadavek bude prodávajícím deklarován při potvrzení objednávky a kupujícím musí být následně buď potvrzen nebo odmítnut. V případě odmítnutí kupujícím se požadovaná objednávka nebude realizovat, ledaže se obě strany dohodnou na jiných platebních podmínkách.
 
Kupující je dále povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 
d) Podnikatelé zároveň stvrzují, že nejsou v insolvenci, v konkurzním řízení nebo v likvidaci a že jim nic nebrání dostát svým závazkům plynoucím z tohoto smluvního vztahu.  
 
e) Spotřebitelé zároveň stvrzují, že nejsou v insolvenci ani v insolvenčním řízení a že jim nic nebrání dostát svým závazkům plynoucím z tohoto smluvního vztahu.
 
f) V případě prodlení s úhradou faktury je kupující povinen uhradit prodávajícímu úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a příslušným prováděcím předpisem.
 
Kupující odesláním závazné objednávky potvrzují, že se s těmito VOP seznámili a souhlasí s jejich úplným zněním, a že osoba, která objednávku zaslala a potvrdila svým jménem, je k tomu oprávněná. Zároveň akceptují ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky a se kterými se mohli seznámit na webových stránkách prodávajícího při výběru zboží, nebo které jim byly přiznány v souladu s čl. 4 těchto VOP.  
 
Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřeného smluvního vztahu, který vzniká okamžikem odsouhlasení objednávky oběma stranami. V případě odchylných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.
 
Smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou a platí po dobu vypořádání vzájemných pohledávek a závazků.    
 
Pokud se prodávající a kupující dohodnou na smluvním vztahu s platností na dobu neurčitou, má každá ze stran právo tuto dohodu vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou, přičemž tato lhůta počíná běžet prvním dnem následujícím po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. Výpověď musí být provedena písemnou formou. Zároveň musí obě strany vzájemně vypořádat své pohledávky a závazky bez ohledu na datum ukončení platnosti smlouvy. Toto ustanovení se netýká smluv uzavřených na dodávku zboží vyrobeného na přání kupujícího (s jeho logem, čárovým kódem, designem apod.).
 
Prodávající je vázán smlouvou, jejímž předmětem je opakované plnění, po dobu, kterou si v této smlouvě dohodne s kupujícím; pokud taková dohoda nebude učiněna, pak do vyčerpání zásob předmětu plnění. Přitom změna kupní ceny v závislosti na změně prodejní ceny od dodavatele se nevylučuje. O změně ceny musí prodávající informovat kupujícího bezprostředně poté, co se o změně dozví a tato cena musí být nově oběma stranami odsouhlasena. V případě, že nedojde k dohodě o nové ceně, smlouva se z tohoto důvodu ruší, přičemž tato skutečnost není na překážku tomu, aby obě strany uzavřely smlouvu novou za podmínek, na nichž se nově vzájemně dohodnou. Zároveň se zrušením stávající smlouvy musí strany vzájemně vypořádat své pohledávky a závazky.  
 
Objednávka, expedice, odstoupení od smlouvy
 
a) Po zadání objednávky přes e-shop se automaticky generuje potvrzení přijetí objednávky, které kupující obdrží jako zpětnou reakci, při jiném způsobu zaslání objednávky se tato potvrzuje individuelně. Takto přijatá objednávka je prodávajícím dále zpracována, a je-li bezchybná, expeduje se v nejbližším možném termínu, tj. obvykle následující pracovní den po obdržení. V případě, že kupující objednal zboží, které není na skladě, nebo není k dispozici jím objednané provedení apod., prodávající se s ním spojí a vyjasní s ním detaily objednávky (viz též čl. 11.). Stejně se postupuje i v případě, že je třeba dohodnout výši dopravného, způsob úhrady nebo jiné náležitosti objednávky. 
b) Jakmile budou podrobnosti objednávky vzájemně odsouhlaseny, ať už ústně nebo písemně, bude prodávající postupovat stejně jako u bezchybných objednávek. 
c) Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.
Po odsouhlasení oběma stranami se objednávka stává kupní smlouvou. Za odsouhlasení objednávky oběma stranami se považuje i expedice zboží, jestliže ani jedna ze stran neměla po zadání objednávky ve lhůtě určené pro expedici dle čl. 10 a) k této objednávce žádné připomínky. 
e) Podnikatel může objednávku zrušit ještě před její expedicí bez udání důvodu, a to buď telefonicky na tel. č. 246 027 732 nebo 246 027 734, příp. e-mailem na adrese lapka@ait-praha.cz nebo info@ait-praha.cz. Toto ustanovení se netýká zboží, které bylo upraveno na výslovnou žádost kupujícího nebo nese jeho obchodní známku / logo / design apod. Jakmile bylo zboží předáno prvnímu dopravci k přepravě, není tento postup již možný.
fi) Pokud podnikatel přesto odmítne již odeslané zboží převzít z důvodů, které jsou na jeho straně, má za povinnost tuto skutečnost oznámit písemně prodávajícímu, zásilku mu vrátit první příležitostí zpět a uhradit mu náklady spojené s balením a přepravou zboží, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak. Takovou zásilku nelze vracet zpět na dobírku a na účet prodávajícího, jestliže bylo za zboží placeno předem. Pokud se jedná o zboží, které bylo specielně upraveno dle požadavků kupujícího (např. s jeho designem, logem, čárovým kódem apod.) a které nelze prodat jinému kupujícímu bez ztráty nebo nelze prodat vůbec, má prodávající nárok na náhradu škody ve výši rozdílu mezi kupní cenou, kterou měl uhradit kupující a cenou dohodnutou v náhradním prodeji, nebo v plné výši. Nárok na náhradu zbylé škody tím není dotčen.
fii) Zboží musí být vráceno v originálních obalech vč. veškeré doprovodné dokumentace, nepoškozené a nepoužité. V opačném případě má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu škodu, která mu vznikne tím, že takové zboží nebude moci prodat jinému kupujícímu jako bezvadné. K vrácené zásilce musí být přiložen i originál prodejního dokladu / faktury.
fiii) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Na vrácení dárku se vztahují stejné podmínky jako na vrácení zboží tak, jak jsou uvedeny v odst. fii).
fiiii) Pokud byla provedena úhrada nebo dílčí úhrada vráceného zboží předem, má prodávající za povinnost tuto úhradu vrátit podnikateli zpět na účet, z něhož byla úhrada provedena. Prodávající vystaví na vrácené zboží dobropis a zašle jej podnikateli k potvrzení. Jakmile mu podnikatel vrátí potvrzený dobropis zpět, provede prodávající zpětnou úhradu v obvyklé lhůtě.
Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu balného a přepravného, příp. náhradu výše škody, pokud nebylo zboží vráceno v bezvadném stavu jak je uvedeno v odst. fii. Výše této kompenzace musí být předem vzájemně odsouhlasena písemnou dohodou mezi prodávajícím a podnikatelem. Takovou dohodou se rozumí např. i vyúčtování těchto částek daňovým dokladem potvrzeným podnikatelem. 
Úhrada nákladů dle odst. 2 se provede zápočtem oproti dobropisu za vrácené zboží.
gi) V okamžiku odeslání již nemůže spotřebitel objednávku odvolat a je povinen takto objednané zboží převzít a uhradit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. 
gii) Nepřevezme-li kupující zboží při dodání nebo při prodeji, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li si strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, resp. v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
giii) Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, má spotřebitel právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Jestliže je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží; v případě, kdy předmětem smlouvy je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Pokud byly spotřebiteli sděleny údaje podle § 1820 odst. 1 písm. f OZ až po uzavření smlouvy, pak může odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly tyto údaje sděleny, nejdéle však ve lhůtě 1 roku a 14 dnů. Jestliže prodávající poskytl spotřebiteli klamavý údaj podle ustanovení § 1846 (2), činí lhůta pro odstoupení 3 měsíce ode dne, kdy se o tom spotřebitel dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. 
giiii) Pokud spotřebitel toto právo podle § 1829 odst. 1 uplatní, má prodávající povinnost vrátit spotřebiteli zaplacené finanční prostředky vč. nákladů na dodání neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, může je však zadržet do doby, kdy spotřebitel doručí zboží zpět nebo prokáže jeho odeslání. 
Jestliže spotřebitel při pořízení zboží zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání, který prodávající nabízí, vrátí mu prodávající náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 
Náklady spojené s vrácením zboží (např. přepravné) prodávajícímu se spotřebiteli nehradí, a to ani v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla smlouva uzavřena.
giiiii) Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je přijal. Peněžní prostředky mohou být spotřebiteli vráceny jiným způsobem pouze tehdy, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
giiiiii) Spotřebitel zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu zboží, které od něho na základě smlouvy obdržel, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 
Tím není dotčeno právo prodávajícího takto odmítnuté zboží znovu prodat jinému zákazníkovi. Spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zboží vč. originálních obalů a dokladů přiložených ke zboží (návod k použití, záruční list apod.) a k zásilce přiloží rovněž originál prodejního dokladu nebo jiný doklad, kterým prokáže nákup zboží u prodávajícího. Zboží nesmí jevit známky používání a opotřebení, v opačném případě má prodávající nárok na náhradu škody. Zboží nelze zasílat na dobírku a na účet prodávajícího. Taková zásilka nebude prodávajícím přijata.
giiiiiii) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle § 1837 od smlouvy:
 
o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;  
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu;
uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 
giiiiiiii) Spotřebitel zašle oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu prodávajícího uvedenou v čl. 2. Může přitom použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je společně s VOP a reklamačním řádem přiložen k potvrzení objednávky, nebo si jej může stáhnout z webových stránek prodávajícího.
 
Pokud nebude objednané zboží na skladě, sdělí prodávající kupujícímu předpokládanou dobu dodání. Jestliže kupující s touto dodací lhůtou nesouhlasí, pohlíží se na objednávku, jakoby nebyla doručena. V opačném případě bude objednávka expedována ihned po naskladnění zboží a stává se závaznou. Pokud bude na skladě pouze část objednaného zboží, bude zboží expedováno v dílčích dodávkách, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.
 
Jestliže bude objednávka zrušena prodávajícím, má prodávající za povinnost upozornit na tuto skutečnost kupujícího e-mailem, nebo jiným vhodným způsobem a zároveň mu nabídnout náhradní řešení objednávky (např. dodávku jiného vhodného zboží, zrušení celé objednávky apod.).
 
Prodávající je povinen řádně zabalit zboží způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, nebo nelze-li tento způsob určit, způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.
 
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
 
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 
věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
V případě odchylné objednávky co se týče jakosti nebo provedení bude dodáno zboží v jakosti a provedení zveřejněnými na webových stránkách prodávajícího. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.
 
Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.
 
Vlastnické právo k věci nabývá:
kupující, jakmile je mu dodané zboží předáno v místě dodání jím určeném;
podnikatel, jakmile získá oprávnění zásilkou nakládat, pokud nebude sjednáno jinak.
 
Nebezpečí škody zboží přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě do místa určení, nebo převzetím zboží kupujícím v provozovně prodávajícího.
 
 
ZÁRUKA, VADY ZBOŽÍ  a REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
 
a) Prodávající poskytuje na nové zboží záruční dobu v délce 24 měsíců, která počíná běžet dnem odevzdání věci kupujícímu. Bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
U použitého spotřebního zboží se záruční doba krátí na polovinu, tj. na 12 měsíců.
b) Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
c) Je-li ke zboží vystaven záruční list, je vystaven v den prodeje zboží. Pokud záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
 
Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, záruční doba pokračuje bez přerušení a končí 24 měsíců od prvního převzetí reklamovaného zboží po koupi.  
 
Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
 
Kupující je proto povinen zkontrolovat vizuálně i obal zboží, zejména pak to, zda není povrch obalu porušen, zda nejsou deformovány zejména rohy kartonu, zda nebyla porušena páska nebo zda karton není promočený, proražený příp. jinak poškozený. Takový stav signalizuje, že mohlo dojít i k poškození obsahu kartonu v důsledku neopatrného zacházení během přepravy.  
 
V krajním případě může kupující i odmítnout takovouto zásilku převzít, a to v situaci, kdy je viditelně porušen nejen obal, ale i obsah kartonu (např.: z kartonu vypadávají jednotlivé poškozené díly, střepy, části výrobku apod.).
 
Tuto skutečnost musí kupující okamžitě hlásit před potvrzením přepravního listu řidiči dopravce a zároveň trvat na sepsání reklamačního protokolu, event. žádat vyhotovení záznamu o stavu, v jakém byla zásilka doručena a o všech případných dalších poškozeních. Tímto jednáním kupující zajistí snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizuje vznik možných škod.
 
Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v čl. 13. a 14. těchto VOP, má zboží vady. Za vady se považuje i dodání jiného zboží, než určuje kupní smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží. Jestliže z přepravního dokladu, dokladu o předání zboží nebo z prohlášení prodávajícího vyplývá, že dodává zboží v menším množství nebo jen část zboží, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách zboží.
 
Jestliže se v záruční době vyskytne na zboží vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Právo kupujícího z vad zboží musí být uplatněno v záruční době bez zbytečného odkladu a ihned, jakmile kupující vadu zjistí.
 
Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:
odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
odstranění vady opravou věci;
přiměřenou slevu z kupní ceny;
odstoupení od smlouvy.
 
Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:
odstranění vady;
přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení povinnosti, tj. prodej věci s tak závažnou vadou, o níž prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že by kupující kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal.
 
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené obvyklým používáním zboží. Kratší životnost zboží nelze tedy považovat za vadu a nelze ji reklamovat.  
 
U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o použité zboží, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím. Prodávající rovněž neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle kupní smlouvy.
 
Dále se záruka nevztahuje na:
nesprávné používání či mechanické poškození výrobku;
nesprávný způsob skladování;
poškození v důsledku nedostatečné nebo nesprávné údržby;
zničení či poškození výrobku v důsledku chybně provedené instalace nebo neodborným zásahem do výrobku;
přirozené změny materiálů, z nichž je zboží vyrobeno;
používání výrobku v podmínkách, které neodpovídají doporučenému prostředí;
používání výrobku v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;
poškození či zničení výrobku v důsledku živelných událostí;
poškození či zničení výrobku způsobenými vnějšími vlivy, jako např. nadměrným tepelným namáháním, vniknutím vody do výrobku (pokud není vyloženě uvedeno, že je určen do vlhkého prostředí), kolísáním napájecího napětí v elektrické síti, zásahem výboje statické elektřiny apod.;
úmyslné poškození výrobku.
 
K reklamaci lze přijmout pouze takové zboží, které vyhovuje obecným zásadám hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
Uplatní-li kupující nárok na odstranění vady prodaného zboží řádným způsobem, je pověřený zaměstnanec prodávajícího povinen rozhodnout o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodne s kupujícím na delší lhůtě.
Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
Pokud není reklamace vyřízena do 30 kalendářních dnů nebo do konce dohodnuté lhůty, nebo oznámí-li prodávající před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. 
Při oprávněné reklamaci má kupující nárok na úhradu pouze nutných nákladů spojených s reklamací (např. úhradu poštovného), a to v míře odpovídající minimální sazbě, kterou prodávající nabízí při expedici zboží na svých webových stránkách.
 
Kupující může uplatnit reklamaci jedním z níže uvedených způsobů:
osobně v místě prodeje, nebo písemně či osobně na adrese provozovny prodávajícího:   AsisImport s.r.o., 5. května 1779, 250 82 Úvaly;
elektronicky na adrese lapka@ait-praha.cz nebo info@ait-praha.cz ;
telefonicky na čísle 246 027 732 nebo 246 027 734;
faxem na čísle 246 027 733.
 
Je-li v záručním listě nebo v daňovém dokladu uveden jiný podnikatel určený k opravě než prodávající, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji zboží mezi prodávajícím a kupujícím.
Prodávající má právo požadovat, aby mu kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno, a to na adresu jeho provozovny (viz čl. 26a)). 
Kupující musí doložit nákup reklamovaného zboží nákupním dokladem nebo jiným věrohodným způsobem, jinak prodávající nezahájí úkony v reklamačním řízení a bude na reklamaci pohlížet, jakoby nebyla uplatněna.
Pověřený pracovník prodávajícího je povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení ve formě reklamačního protokolu dokládající, kdy spotřebitel uplatnil právo z odpovědnosti z vad, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Protokol dále obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, údaje o provedených opravách a době trvání reklamace, příp. písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace. 
Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti z vad zboží, např. právo na odstranění vady nebo slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem prodávajícího jinak.
Kupující se může informovat o stavu  reklamace prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 26.
Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 14, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží jen tehdy, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. Totéž platí i v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení zboží do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k použití.
Má-li zboží prodávané za nižší cenu nebo zboží použité vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytovány třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávána pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.
Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.
 
OSTATNÍ USTANOVENÍ
 
Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, resp. v jazyce kupujícího, je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.
 
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory aj.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
Prodávající tímto stvrzuje, že je účastníkem kolektivních systémů ECOBAT, RETELA a EKO-KOM a že hradí příslušné poplatky za zpětný odběr baterií, elektrozařízení a obalů těmto systémům.
 
Součástí těchto VOP jsou pokyny pro nakupování v sekci Jak nakupovat a registrační formulář v sekci Registrace, které jsou zveřejněny na webových stránkách prodávajícího.
 
V ostatních bodech neupravených těmito VOP se postupuje podle příslušných ustanovení občanského zákona a zákona o ochraně spotřebitele.
 
ÚČINNOST VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK
 
Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2014 a platí do odvolání. Zároveň se ruší všechny předchozí VOP, které byly doposud v platnosti, včetně jejich dodatků.
 
Reklamační řád
 
Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen "Zboží", "Výrobek", nebo "Věc"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Prodávající je obchodní společnost AsisImport s.r.o., se sídlem Praha 10, Janovská 393, PSČ 10900; IČ: 27203093, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 104158. AsisImport s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Podnikatel je subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Zákazníkem (dále jen "Kupující") našeho internetového obchodu je buď Spotřebitel anebo Podnikatel.
Vady zboží
 
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, zejména pak, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,
se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.  
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Věci na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající.
Lhůty
Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím, resp. doručením Věci do místa určení; má-li koupenou Věc uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí Věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Podnikatele se tato lhůta prodlužuje o přiměřenou dobu nutnou k tomu, aby mohl Zboží, zakoupené u Prodávajícího, přeprodat dále. Tato doba se bude vždy posuzovat individuelně podle všeobecných zvyklostí a s ohledem na specifičnost toho kterého Výrobku. Pokud Podnikatel toto Zboží použije pro vlastní potřebu, má nárok na stejně dlouhou záruční lhůtu jako Kupující spotřebitel, tj. 24 měsíců.  
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Věc byla vadná již při převzetí.
U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců; takové zkrácení lhůty vyznačí Prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo Prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec svých zákonných povinností.
Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na Zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující Zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li Kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a Kupující je nemůže užívat.
Kupující bere na vědomí, že v případě výměny Zboží za bezvadné v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od prvního převzetí reklamovaného zboží po koupi.  
Poskytl-li Prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.
Ostatní
Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, .u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení Věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u Věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité Věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Věc měla při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Věci.
 
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Věci věděl, že Věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 
Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi Kupujícím a Prodávajícím.
 
Na žádost Spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout Spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha Věci, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Věci (fakturu), který musí obsahovat tytéž údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo, dále označení a popis Věci, příp. její výrobní číslo, pokud jím je Věc opatřena. Je-li to potřebné, vysvětlí Prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Prodávající zároveň uvede, že další práva Spotřebitele, která se ke koupi Věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení Věci obsahujícím uvedené údaje. Ustanovení tohoto odstavce se obdobným způsobem vztahují i na Podnikatele, přičemž záruční list nebo doklad o zakoupení výrobku v tomto případě Spotřebiteli nevydává Prodávající, ale Podnikatel.
 
Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
 
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
Vyřízení reklamace
V případě, žV případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Pho, V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího, nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.
Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v provozovně Prodávajícího, příp. v autorizovaných servisních střediscích, pokud je jejich seznam přiložen k dokumentaci ke zboží nebo pokud mu jej sdělí Prodávající na jeho dotaz.
Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude Kupující informován o jejím vyřízení.
Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je Prodávající povinen Kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.
Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství, a označí zásilku příslušnými symboly.
Servisní středisko (kterým může být i provozovna Prodávajícího) po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.
Kupující je povinen převzít si reklamované Zboží do 30 pracovních dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího; v takovém případě obdrží Kupující pouze rozdíl ceny mezi opravenou a novou Věcí. Na tento postup musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.  
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případech uvedených ve všeobecných obchodních podmínkách platných od 1.1.2014 v čl. 22.
V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet, z něhož Prodávající platbu od Kupujícího obdržel, nebo předána v hotovosti na pokladně v provozovně společnosti v ul. 5. května 1779, 250 82 Úvaly, pokud výše částky v tomto okamžiku nepřesáhne povolený finanční limit pro hotovostní transakce stanovený ČNB.   
Náklady reklamace a řešení sporů
 
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 
V případě, že Prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se Kupující, nebo po dohodě s Prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
 
Nedojde-li k dohodě mezi Spotřebitelem  a Prodávajícím, může se Spotřebitel obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, zejména na systém
www.vasestiznosti.cz, dále na evropský systém řešení přeshraničních sporů online https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS, na Českou obchodní inspekci www.coi.cz, případně na příslušný soud. Seznam všech subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je uveden na webových stránkách Ministerstva pro průmysl a obchod http://www.mpo.cz/dokument171389.html.

Účinnost reklamačního řádu

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

rev. 2, 9.června 2016